IROP

IROP - Integrovaný regionální operační program


Operační program Ministerstva pro místní rozvoj 


Kontaktujte nás pro informace o aktuálních podporovaných oborech a aktivitách.


Prioritní osy zaměření IROP


Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

INVESTIČNÍ PRIORITA 5b

Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení

INVESTIČNÍ PRIORITA 7b

Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů

INVESTIČNÍ PRIORITA 7c

Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu


Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

INVESTIČNÍ PRIORITA 9a

Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižováním nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

INVESTIČNÍ PRIORITA 9c

Poskytování podpory sociálním podnikům

INVESTIČNÍ PRIORITA 10

Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

INVESTIČNÍ PRIORITA 4c

Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení


Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

INVESTIČNÍ PRIORITA 6c

Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

INVESTIČNÍ PRIORITA 2c

Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví

INVESTIČNÍ PRIORITA 11

Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy


Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj

INVESTIČNÍ PRIORITA 9d

Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje


Prioritní osa 5: Technická pomoc