OPŽP

OPŽP – Operační program Životní prostředí


Operační program Ministerstva životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR

Kontaktujte nás pro informace o aktuálních podporovaných oborech a aktivitách.


OPŽP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os:

 • PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 • PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • PO3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • PO5 Energetické úspory

Dle vyhlašovaných výzev mohou být prioritní osy zaměřeny např. na:

PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

 • 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
 • 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 • 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

 • 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících lá­tek
 • 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících lá­tek
 • 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů

PO3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 • 3.1 – Prevence vzniku odpadů
 • 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • 3.3 – Rekultivace staré skládky
 • 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
 • 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 • 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
 • 4.2 – Posílit biodiverzitu
 • 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
 • 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

PO5 Energetické úspory  

 • 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov