OPZ

OPZ – Operační program Zaměstnanost


Operační program Ministerstva práce a sociálních věcíKontaktujte nás pro informace o aktuálních podporovaných oborech a aktivitách.


Struktura prioritních os OP Zaměstnanost je následující:

Prioritní osa 1    Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Prioritní osa 2    Sociální začleňování a boj s chudobou

Prioritní osa 3    Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Prioritní osa 4   Efektivní veřejná správa

Prioritní osa 5    Technická pomoc


PO 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita 1     Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších,  nízkokvalifi­kovaných a znevýhodněných

Investiční priorita 2     Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Investiční priorita 3      Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Investiční priorita 4       Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti

Investiční priorita 5       Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad


PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita 1       Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Investiční priorita 2       Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Investiční priorita 3       Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

PO 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

PO 4 Efektivní veřejná správa

Investiční priorita 1       Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže

PO 5 Technická pomoc